சங்க இலக்கியம் --படவிளக்க உரை-- அகநானூறு 11

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
அகநானூறு
பாடல்  11 - விரிவுரை - விளக்கப்படங்களுடன்
பாடியவர்: ஔவையார் : திணை : பாலைத் திணை
துறை  : ஆற்றாளாய தோழிக்குத் தலைமகள் ஆற்றுவல் என்பது படச் சொல்லியது.
# 11 - மரபு மூலம் -- கை கவர் முயக்கம் அவரும் பெறுகுவர் 
வான மூர்ந்த வயங்கொளி மண்டிலம்
நெருப்பெனச் சிவந்த வுருப்பவி  ரங்காட்
டிலையில மலர்ந்த முகையி லிலவங்
கலிகொள் ளாய மலிபுதொகு பெடுத்த
5வஞ்சுடர் நெடுங்கொடி பொற்பத் தோன்றிக்
கயந்துக ளாகிய பயந்தபு கான
மெம்மொடு கழிந்தன ராயின் கம்மென
வம்புவிரித் தன்ன பொங்குமணற் கான்யாற்றுப்
படுசினை தாழ்ந்த பயிலிண ரெக்கர்
10மெய்புகு வன்ன கைகவர் முயக்க
மவரும் பெறுகுவர் மன்னே நயவர
நீர்வார் நிகர்மலர் கடுப்ப வோமறந்
தறுகுள நிறைக்குந போல வல்கலு
மழுதல் மேவல வாகிப்
15பழிதீர் கண்ணும் படுகுவ மன்னே
# 11 - சொற்பிரிப்பு மூலம் – கை கவர் முயக்கம் அவரும் பெறுகுவர்
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்
நெருப்பு எனச் சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம்
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த
5அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்பத் தோன்றிக்
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம்
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்றுப்
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர்
10மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம்
அவரும் பெறுகுவர் மன்னே நயவர
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும்
அழுதல் மேவல ஆகி
15பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ மன்னே
# 11 – அடிநேர் உரை
வானத்தில் ஊர்ந்துசெல்லும், சுடர்கின்ற ஒளியையுடைய சூரிய மண்டிலம்
நெருப்போ என்னுமாறு சிவந்துபோய், வெப்பம் தகிக்கின்ற காட்டில்
இலையே இல்லாமல் மலர்ந்த, மொட்டுக்கள் அற்ற இலவ மலர்கள் -
ஆரவாரத்துடன் மகளிர்கூட்டம் மகிழ்வுடன் ஒன்றுசேர்ந்து எடுத்த
அழகிய விளக்குகளின் நீண்ட வரிசையைப் போலத் தோன்ற,
குளங்கள் புழுதிக்காடாய் ஆகியிருக்கும் வளம் அற்றுப்போன காட்டில்,
நம்மோடு சென்றிருந்தால், மனதிற்கினிமையாகப்
புதுத்துணியை விரித்தாற்போன்ற செழித்து எழும் மணலைக் கொண்ட காட்டாற்றின்
பெரிய கிளைகள் தாழ்ந்திருக்கும், நிறைந்த பூங்கொத்துகளைக் கொண்ட மணல்மேட்டில்,
உடம்பினுள் புகுந்துவிடுவதைப் போன்று கைகள் சூழ்ந்த அணைப்பினை
அவரும் பெற்றிடுவாரே பாசத்துடன்,
நீர் ஒழுகும் ஒளியுள்ள மலரைப் போன்று, இடைவிடாமல்
(அம் மலர்கள்)நீரற்ற குளத்தை நிறைப்பது போல நாளும்
அழுதலை மேற்கொள்ளாதவை ஆகி,
குற்றமற்ற (எமது)கண்களும் தூங்கப்பெறுமே.
அருஞ்சொற் பொருள் 
வயங்கு = தானாக ஒளிவிடு; மண்டிலம் = சூரிய/சந்திர வட்டம்; உருப்பு = வெப்பம்; அவிர் = ஒளிர்; முகை = மொட்டு; கலி = ஆரவாரம், மகிழ்வொலி; ஆயம் = மகளிர் கூட்டம்; மலிபு = நிறைந்து; தொகுபு = கூடி; பொற்ப = போல; கயம் = குளம்; பயம் = பயன், நன்மை; தபு = கெட்டுப்போ; வம்பு = மார்க்கச்சை, புதியதுணி; பயில் = நிறை; இணர் =  பூங்கொத்து; எக்கர் = மணல்மேடு; கவர் = தழுவு; முயக்கம் = அணைப்பு; நிகர் = ஒளிவிடு; கடுப்ப = போல; ஓ = ஒழிதல்; அல்கலும் = எந்நேரமும்; 
பாடலின் பின்புலமும் பொருள் முடிபும்
தலைவன் பொருள் சேர்த்துவரப் பிரிந்துசென்றுவிட்டான். அவன் சென்ற பின்னர் தலைவியைத் துயரம் ஆட்கொள்ளுகிறது. ‘என்னையும் அவன் கூட்டிச் சென்றிருக்கலாமே’ என்று அவள் எண்ணுகிறாள். அப்படிச் சென்றிருந்தால், போகிற வழியில் தலைவன் இரவைத் தனியே கழித்திருக்கத் தேவையில்லையே. தானும் இங்கே அழுது அழுது கண்ணீர் பெருக்கிக்கொண்டிராமல் அவனுடன் இனிமையாகத் துயில்கொண்டிருப்போமே என்று ஏக்கத்துடன் தோழியிடம் சொல்கிறாள் தலைவி. 
ஔவையாரின் திகட்டாச் சொல்லமுதம்
அமுதம் என்பது தித்திக்கும் உணவைக் குறிக்கும் – அக்காரவடிசில் போல. அதனை ஓரளவுக்கு மேல் உண்ணமுடியாது. காரணம் தித்திப்பு திகட்டும். இப்பாடலில் ஔவையார் நமக்குக் கொடுத்திருப்பது திகட்டாத சொல் அமுதம். அதில் ஓரொரு கவளங்களைச் சுவைத்துப் பார்ப்போம்.
பாடலின் தொடக்கத்தில், பாலைநில வெம்மையை உணர்த்த, வானம் ஊர்ந்த வயங்கொளி மண்டிலம் நெருப்பெனச் சிவந்த என்கிறார் புலவர். வயக்கு என்பது ஒளிரச்செய்தல் – புளி போட்டுத் தேய்த்த பித்தளைப் பாத்திரம் போல. வயங்கு என்பது தானாக ஒளிவிடுதல். மண்டிலம் என்பது சூரியன் அல்லது சந்திரனைச் சுற்றிச் சிலநேரங்களில் ஏற்படும் ஒளிவட்டம். சந்திரனுக்குத் தானாக ஒளிவிடும் பண்பு இல்லை. மேலும் அது நெருப்பெனச் சிவந்து தோன்றாது. எனவே, இந்த மண்டிலம் சூரிய மண்டிலமே என்பதைக் குறிக்கவே வயங்கொளி மண்டிலம் என்கிறார் புலவர். மாலைச் சூரியன் நெருப்பெனச் சிவந்திருக்கும். ஆனால் அதன் வெப்பம் சுட்டுப் பொசுக்காது. காரணம் அது அடிவானத்தில் காணப்படுவதால். இது உச்சிவெயில் சூரியன். காலையில் எழுந்த சூரியன், வானத்தில் ஊர்ந்து உச்சிக்கு வருகிறான். எனவேதான் புலவர் வானம் ஊர்ந்த என்கிறார். நெருப்பெனச் சுட்டெரிக்கும் சூரியன் கண்கூசும் அளவுக்கு வெண்மையாகத் தோன்றும் - சிவப்பாக இருக்காது. ஆனால் அதன் மண்டிலம் சிவந்த நெருப்புப் போல் தோன்றும். எனவேதான் வயங்கொளி மண்டிலம் நெருப்பெனச் சிவந்த என்கிறார் புலவர். பாடலின் தொடக்கத்தில் இத்தனை பொருள்களையும் பொதித்துவைத்திருக்கிறார் புலவர். உருப்பு அவிர் அம் காடு என்று பாலைநிலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார் புலவர். உருப்பு என்பது வெம்மை, அனல் எனலாம். அதிகச் சூட்டின்போது வெப்பம் அலையலையாக வந்து நம்மைத் தாக்குவதை உணரலாம். அதிகமாய்ச் சூடு உற்ற காய்ந்த நிலத்தினின்றும் அனல் பறக்கும். மிகவும் காட்டமான பேச்சை, அனல் பறக்கும் பேச்சு என்கிறோம் இல்லையா? திறந்தவெளி வறண்ட காட்டில், உச்சி வெயிலில் தரையிலிருந்து மேலே எழும் அனலைக் கானல்நீர் (mirage) என்கிறோம். இலக்கியங்கள் அதனைப் பேய்த்தேர் என்னும். இவ்வாறு கானல்நீர் தோன்றும் அளவுக்குக் கடுமையான வெப்பம் உள்ள காடுதான் புலவர் நமக்குக் காட்டும் பாலைநிலம்.
   
இந்தக் காட்டில் ஓர் இலவமரத்தைக் காட்டுகிறார் புலவர். இலை இல் மலர்ந்த முகை இல் இலவம் என்கிறார் புலவர். இந்த வறட்சியில் எந்த மரத்தில் இலை இருக்கும் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது அல்லவா? எந்த வறட்சியிலும் பட்டுப்போகாமல் நிற்கும் மரம் இலவமரம். வறட்சியினால் இலைகள் இல்லாமற்போயிருந்தால் மலர்கள் மட்டும் எப்படி இருக்கும்? ஒருவேளை இலையுதிர் காலமாக இருக்குமோ? அப்படியும் இல்லை. இது வேனிற்காலம். இலைகளே இல்லாமல் பூக்கள்மட்டும் இருப்பது சாத்தியமா? தாவரவியலாரைக் கேட்போம். அவர்கள் கூறுகிறார்கள் :
This tree shows two marked growth sprints in India- in spring (March / April) and during the monsoon months.  The large lobed leaves drop at that time, and masses of large red / orange flowers appear and the tree is then completely void of leaves. 
பார்த்தீர்களா? இலவமரம் பூப்பூக்கையில் இலைகள் முழுவதும் விழுந்துவிடும் என்று தெரிகிறது. அப்புறம், அதென்ன முகை இல் இலவம்? முகை என்பது மொட்டு. இலவ மொட்டு சற்று உருண்டையாகப் பச்சையாக இருக்கும். இலவமரம் குறுகிய காலமே பூத்திருக்கும் என்பதால், மொட்டுவிட்டவை எல்லாம் முழுதும் மலர்ந்திருக்கும் காலத்தைக் குறிக்கவே முகை இல் இலவம் என்கிறார் புலவர். இவ்வாறு அவர் சொல்வதற்கும் காரணம் உண்டு. அடுத்து, இவர் இந்த இலவம் பூக்களைக் கார்த்திகை விளக்குகளுக்கு ஒப்பிடப்போகிறார். 
   
   
 ஆக்கம்:  முனைவர் திரு பாண்டியராஜா பரமசிவம், மின்னஞ்சல் முகவரி: <pipiraja@gmail.com> 

--Geetha Sambasivam (பேச்சு) 08:05, 2 பெப்ரவரி 2014 (GMT)

பங்களிப்பாளர்கள்

Geetha Sambasivam

இப்பக்கம் கடைசியாக 28 மே 2015, 11:01 மணிக்குத் திருத்தப்பட்டது. இப்பக்கம் 1,953 முறைகள் அணுகப்பட்டது.