தமி​ழில் அறி​வி​யல் எழுத்​து​ரை​கள்

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

அ.அறி​வு​நம்பி


 

அ​றி​வி​யல் செய்​தி​க​ளைத் தமி​ழில் எழு​த​மு​டி​யுமா என்று கேள்​வி​கள் கேட்​ட​வர்​கள் பலர்.​ எழு​திக்​காட்​டி​னர் பல அறி​ஞர்​கள்.​ அதன்​பி​றகு "தமி​ழால் முடி​யும்" என்​பது நிறு​வப்​பட்​டது.​ அறி​வி​யல் செய்​தி​களை உள்​ள​டக்​கிய எழுத்​து​ரை​க​ளைத் தமி​ழில் தர​மு​டி​யும் என்​ப​தனை அறி​வி​யல்  இதழ்​கள் எடுத்​து​ரைக்​கின்​றன.​ கட்​டு​ரை​கள்,​​ நூல்​கள்,​​ புனை​க​தை​கள் என எல்​லாத் தளங்​க​ளி​லும் தமி​ழில் அறி​வி​யல் எழுத்​து​கள் மேலும், மேலும் வளர்ந்து   வரு​கின்​றன.​எண்​ணிக்கை குறைவு என்​பது உண்​மை​தான்.​ஆனால், வள​ர​வில்லை என்​பது மறுக்​கப்​பட வேண்​டிய செய்தி.​த​மி​ழில் அறி​வி​யல் கட்​டு​ரை​கள் எழு​து​வா​ருக்​குச் சிக்​கல்​கள் சில​வுண்டு.​மூல​மொ​ழியி​லி​ருந்து ​- இலக்​கு​மொ​ழிக்​குச் செய்​தி​களை இறக்​கு​மதி செய்​வ​தில் தடை​கள் காணப்​ப​டு​கின்​றன.​

 • மொழி​பெ​யர்ப்பு​
 • மொழி​யாக்​கம்
 • தழு​வல்

என்ற மூன்று நிலை​க​ளில் இப்​பணி இன்று நிகழ்​கி​றது.​


பொது​மக்​க​ளுக்​கான பொது அறி​வி​யல் கட்​டு​ரை​கள் ஒரு​பு​ற​மும் துறை​சார் வல்​லு​நர்​க​ளுக்​கான அறி​வி​யல் கட்​டு​ரை​கள் மறு​பு​ற​மும் வளர்​கின்​றன.​ இரண்​டும் மையப்​பொ​ரு​ளின் அடர்த்​தி​யைப் பொறுத்த அள​வில் வேறு​பாடு உடை​யவை.​துறை​சார் கட்​டு​ரை​கள் அத்​து​றை​யி​ன​ருக்கே உரி​யவை.​மருத்​து​வக் கட்​டு​ரை​கள் மருத்​து​வர்​க​ளுக்கே பயன்​ப​டு​பவை.​எனவே,​பொது​நி​லைக் கட்​டு​ரை​க​ளைப் பல கோணங்​க​ளில் காண​வேண்​டும்.​ அறி​வி​யல் கட்​டு​ரை​க​ளைத் தமி​ழில் செதுக்​கு​வா​ருக்கு உரிய கலைச் சொற்​கள் கிடைக்​காமை ஒரு
பெருங்​குறை என முன்பு கூறப்​பட்​டது.​தற்​பொ​ழுது அக்​கு​றை​கள் ஓர​ளவு சரி​செய்​யப்​பட்டு வரு​கின்​றன.​


இக்​குறை ஆங்​கி​லத்தி​லி​ருந்து இந்​திய மொழி​க​ளுக்கு மாற்​றம்​பெ​றும் எல்​லாச் சூழல்​க​ளுக்​கும் பொருந்​தும்.​ பார​தி​யார் தன் காலத்​தில் அவ​ருக்​குத் தோன்​றிய மொழி​பெ​யர்ப்​புக்கு வழி​காட்​டி​னார்.​ துறை​வல்​லு​நர்​க​ளைச் "சாஸ்​தி​ரி​கள்" என்​ப​தும் "ஆக்​ஸி​ஜ​னை"ப் "பிரா​ண​வாயு" என்​ப​தும் அவர் சிந்​த​னை​யில் தோன்​றிய,​​ தொடக்​க​கால மொழி​பெ​யர்ப்​பு​கள்.​ அவர் காலத்​தைப் பொறுத்​த​வரை வட​மொழி,​​ தமிழ்​மொ​ழிச் சொற்​க​ளி​டையே துல்​லி​ய​மான வேறு​பா​டு​கள் கரு​தப்​பட்​ட​தா​கத் தெரி​ய​வில்லை.​


தமிழ் "பாஷை" என எழு​து​வார்.​ "பாஷை" என்​பது தமி​ழில்லை என்​றா​லும் தமிழ்​மொழி என எழு​து​தல் தேவை என்ற மனப்​போக்கு உரு​வா​காத கால​கட்​டம் அது.​ ஆனால் அறி​வி​யல் செய்​தி​கள் தமி​ழுக்கு,​​ தமி​ழ​ருக்கு உரி​ய​தாக மாற வேண்​டு​மென்ற அவா அவர்
காலத்​தில் இருந்​தது.​


க​லைச் சொல்​லாக்​கப் பணி​க​ளில் பின்​வ​ரும் மூன்று நிலை​க​ளைக் காண​மு​டி​யும்.​


 • உலகு தழு​விய சொற்​களை அப்​ப​டியே ஏற்​றல்
 • முறை​யான மொழி​மாற்​றம்
 • மக்​கள் வழக்​கினை ஏற்​பது
 • நான்​கா​வ​தாக,​​ அறி​ஞர்​கள் தமிழ் இலக்​கி​யங்​க​ளில் பயின்​று​வ​ரும் சொற்​க​ளைக் கரு​து​வது

கூடு​தல் உத்​தி​யா​கும்.​


மு​தல்​நிலை:-​ உல​கம் முழு​வ​தும் ஏற்​றுக்​கொண்ட,​​ ஒரே​போக்​கில் உள்​ள​வற்றை மாற்ற இய​லாது.​


ஆல்பா,​​ பீட்டா,​​ காமா போன்ற அறி​வி​யற் சொற்​க​ளும் மீட்​டர்,​​ லிட்​டர் போன்ற அளவு முறைப்​பெ​யர்​க​ளும் இத்​த​கை​யன.​ ஒலிப்பு முறை​யில் மாற்​றம் செய்ய வாய்ப்​புண்டே தவிர,​​ முழு​மை​யாக இவற்றை மறு​வ​டி​வாக்க வேண்​டி​ய​தில்லை.​


இ​ரண்​டாம் நிலை:​- "கார்​பன்-​டை-​ஆக்​ûஸடு" என்​ப​த​னைக் "கரி​ய​மில வாயு" என​வும் "கரிக்​காற்று" என​வும் மாற்​று​வர்.​ பார​தி​யார் காலத்​தில் "ஆக்​ஸி​ஜ​னை"ப் பிரா​ண​வாயு என்​ற​னர்.​ அது சம்ஸ்​கி​ரு​தம் என்​ப​தால் "உயிர்க்​காற்று" எனப் புதி​தாக மாற்​றங்​காட்​டி​னர்.​ தூய தமிழ் பேசு​வோர் "உயிர்​வளி" எனக் கொண்​ட​னர்.​ பொது​மக்​க​ளுக்​கான கட்​டு​ரை​யில், உயிர்​வ​ளி​யா​க​வும் அக்​காற்று வீசு​வது நல்​லது.​


மூன்​றாம் நிலை:-​ மக்​கள் வழக்​கி​னைக் கலைச்​சொல்​லாக்​கப் பகு​தி​யில் முதன்​மைப் படுத்​து​வது நல்​லது.​ "சைக்​கிள்" என்ற பெயர் "துவிச்​சக்​க​ர​வண்டி" என முத​லில் மொழி​யாக்​கம் பெற்​றது.​ அது தனித்​த​மி​ழில் "ஈரு​ருளி" என​வா​கி​யது.​ இரண்​டை​யும் பயன்​ப​டுத்த மக்​கள் முன்​வ​ர​வில்லை.​ஆத​லால், இவை எது​வும் நடை​மு​றை​யில் இல்லை.​"மிதி​வண்டி" மட்​டும் இன்​றைய சாலை​க​ளில் ஓடு​கி​றது.​


காப்​பர் சல்​பேட்​டைச் சிற்​றூர்க்​கா​ரர்​கள் "மயில்​துத்​தம்" என்​பர்.​ மயி​லுக்​கும், அப்​பொ​ரு​ளுக்​கும் எவ்​வி​தத் தொடர்​பு​மில்லை.​  மயி​லின் கழுத்து வண்​ணத்​தில் அப்​பொ​ருள் உள்​ள​தால் மயில்​துத்​த​மா​னது.​ புது​வைப் பல்​க​லைக்​க​ழ​கத்​தில் பண்​டைத் தமி​ழ​ரின் பொறி​யி​யல் திற​னைத் தம் ஆய்​வுப்​பொ​ரு​ளா​கக் கொண்டு முனை​வர் பட்​டம் பெற்​ற​வர் கொடு​முடி ச.சண்​மு​கர்.​


கள ஆய்​வுக்​கா​கச் சிற்​றூர்​க​ளுக்​குச் செல்​லு​கை​யில் "மோட்​டார் பம்ப்" என்​ப​தற்​கான அழ​கான எளிய தமிழ்ச் சொல்​லைக் கேட்​ட​றிந்​தார்.​ அஃது,​​ "எக்கி" என்​பது,​​ மேசை​யின் மேல் உள்ள பொருள் எட்​ட​வில்லை என்​றால் குழந்​தை தன் காலின் குதிங்​காற்​ப​கு​தியை உயர்த்தி அப்​பொ​ரு​ளைத் தொட முய​லும்.​ கீழி​ருந்து மேல்​நோக்​கிய இம்​மு​யற்​சியை "ஏன் இப்​படி எக்கி எக்​கிப் பார்க்​கி​றாய்?​" என நாம் கேட்​போம்.​எனவே "எக்​கு​தல்" என்​பது கீழி​ருந்து மேல்​நோக்கி உயர்த்​து​தல் என்​ப​தால் மோட்​டார் பம்ப்பை "எக்கி" என்​ற​னர்.​


இது​போன்ற மக்​கள் வழக்​காற்​றுச் சொற்​கள் தமி​ழில் மிகுதி.​


இவற்​றைப் பொதுக்​கட்​டு​ரை​கள் வரை​கு​வார் கவ​னித்து அவ்​வண்​ணத்​தி​லேயே பயன்​ப​டுத்​த​லாம்.​


நான்​காம் நிலை:​- தன்​னுள் இடப்​பெற்ற பொரு​ளைக் கெடா​த​வண்​ணம் குறிப்​பிட்ட நேரம் வரை​யில் காக்​கும் பொருளை இன்று நாம் "பிளாஸ்க்" என்று கூறு​கி​றோம்.​ இத​னைச் சங்க இலக்​கி​ய​மும்,​​ உரை​க​ளும் பேசும்.​ "சேமக்​க​லம்" அல்​லது "சேமச்​செம்பு" என்​பது பயன்​பாட்​டிற்​கு​ரி​ய​தா​னது.​ இதனை மெரு​கிட்​டுக் கூற இய​லும்.​ இந்​தக் கல​சத்தை "இயல்​புக்​காப்​புக் கலம்" என ஓர் அறி​வி​யல் கட்​டுரை இயம்​பு​கி​றது.​ தொடர்ந்து பணி​பு​ரிந்​தால் இது​போன்ற நல்ல சொற்​கள் உரு​வாக்​கப்​ப​டும்.​து​றை​வல்​லா​ரின் கருத்​து​க​ளைப் பெற்று எழுத்​தா​ளர்​கள் படைப்​பது நல்​லது.​ஒரு பொரு​ளுக்​கான இரண்டு, மூன்று சொற்​க​ளி​ருப்​பின் பொருத்​த​மான,​​ தர​மான சொல்​லைத் தெரிவு
செய்​ய​லாம்.​


 • கணிப்​பொறி
 • கணிப்​பான்
 • கணினி

போன்ற மூவ​கைச் சொற்​க​ளில் "கணினி" என்ற சொல் இன்று பெரும்​பான்​மை​யா​கப் பயன்​ப​டுத்​தப்​ப​டு​கி​றது.​ • இலக்​கி​யம்
 • மக்​கள் வழக்கு
 • பொரு​ளின் பயன்​பாடு

இவற்​றின் அடிப்​ப​டை​யில் தகு​தி​நி​றைச் சொற்​க​ளைத் தேர்​வது நலம்.​


"லிப்ட்" என்ற ஆங்​கி​லச் சொல்​லுக்கு "மின்​தூக்கி" என்ற பெய​ர​மைவு இவ்​வ​ழியே பிறந்​த​து​தான்.​


கருத்​துப் பரப்​பல் என்​னும் வேட்​கை​யு​டன் நாட்​டுப்​பு​றக் கலை​க​ளில் வேளாண்மை,​​ மருத்​து​வச் செய்​தி​களை மக்​க​ளி​டையே கூற ஒரு கூட்​டத்​தில் முடிவு செய்​யப்​பட்​டது.​ ஆனால், அந்​தக் கலை​ஞர்​க​ளுக்கு மருத்​து​வச் செய்​தி​கள் புதி​தா​னவை.​


கலை​க​ளின் ஊடே நோய்க்​கா​ர​ணம்,​​ காலம்,​​ மருத்​து​வம் போன்ற செய்​தி​க​ளைத் தவ​று​த​லாக அக்​க​லை​ஞர்​கள் கூற ஆரம்​பித்​த​னர்.​
அக்​கலை நிகழ்​வு​களை மருத்​து​வர்​க​ளி​டம் நிகழ்த்​திக் காட்​டித் தவ​றான கருத்​து​க​ளைத் செப்​பம் செய்ய வேண்​டிய தேவை ஏற்​பட்​டது.​
அறி​வி​ய​லும் தமி​ழும் நன்​க​றிந்த படைப்​பா​ளர்​க​ளி​டம் சிக்​க​வில்லை.​ அறி​விய​லின் நுண்​ணிய பகு​தி​களை விளக்​க​வ​ரும் தமிழ் எழுத்​தா​ளர்​கள் சரி​யான தர​வு​க​ளைப் பெற்​றுத் தமி​ழாக்​கம் செய்​ய​லாம்.​ செய்​ய​வேண்​டும்.​இ​வை​ போன்ற முயல்​வு​கள் தர​மான அறி​வி​யல் கட்​டு​ரை​கள் தமி​ழில் மலர வாய்ப்பு நல்​கும்.​முயன்​றால் எல்​லாத் துறை​க​ளுக்​கும் கலைச் சொற்​களை வடி​வ​மைக்க இய​லும்.​தமி​ழில் அறி​வி​யல் செய்​தி​க​ளைக் கொண​ரு​வது வெகு இயல்​பாக அமை​யும் காலத்​தில் நாமி​ருப்​பது உண்மை.​ எழுதி, எழு​திப் பொலிவு சேர்க்​கப்​பட வேண்​டும்.​ அப்​போது கூடு​த​லாக வலி​வும் சேரும்.​


"தமி​ழால் ​(அறி​வி​ய​லை​யும் எடுத்​து​ரைக்க)​ முடி​யும்" என்​பது உறு​தி​யாக்​கப்​ப​டும்.

 

நன்றி:- தினமணி

பங்களிப்பாளர்கள்

Ksubashini

இப்பக்கம் கடைசியாக 23 ஜனவரி 2010, 16:45 மணிக்குத் திருத்தப்பட்டது. இப்பக்கம் 1,342 முறைகள் அணுகப்பட்டது.